Metanol

Metanol/Orent kondensat

I dagens samhälle, där hållbarhet och cirkulär ekonomi är centrala, finns det ett växande intresse för att utveckla mer hållbara metoder för hantering av metanol och andra biprodukter från massabruk. Att förädla och använda dessa biprodukter på ett effektivt sätt är avgörande för att minimera utsläpp av fossila bränslen.

Syfte

Metanol är en kemisk förening som vanligtvis är en restprodukt från svartluten som genereras vid massabruk. Svartlut är en alkalisk vätska som används för att extrahera lignin från trämassa under pappers- och massatillverkning. Historiskt sett har metanol som genererats som en biprodukt från svartluten oftast bränts upp för att producera energi eller helt enkelt deponerats, vilket resulterar i förluster av en potentiellt värdefull resurs och bidrar till koldioxidutsläpp och andra miljöproblem.


RISE har kompetensen och resurserna för att stödja denna utveckling inom massa- och pappersindustrin. Genom att använda avancerade analytiska metoder kan RISE karakterisera metanol och obehandlat kondensat, vilket möjliggör en detaljerad bedömning av deras kvalitet och användningsområden. Genom att förstå de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos dessa biprodukter kan företag fatta informerade beslut om hur de bäst ska utnyttjas och förädlas för olika ändamål.

Genom att samarbeta med RISE för att karakterisera och värdera biprodukter som metanol och obehandlat kondensat, kan företag inom massa- och pappersindustrin identifiera möjligheter till effektivare resursanvändning och ökad lönsamhet samtidigt som de bidrar till att minska miljöpåverkan. Detta är en viktig del av övergången mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi, där avfall och biprodukter betraktas som resurser snarare än problem.

RISE kan hjälpa till att karaktärisera metanol och orenat kondensat för att enklare kunna förädla produkten till ett högre värde. RISE analyserar trots lukt.

Analyser

RISE har tillgång till avancerad instrumentering och expertis inom kemisk analys för att karakterisera olika parametrar och komponenter i metanol och dess biprodukter från svartlut i massabruk. Nedan följer en utförlig beskrivning av hur RISE kan analysera de olika aspekterna som du nämner:

Metanolhalt: RISE kan använda olika analytiska metoder, såsom gasvätskekromatografi (GC) eller vätskekromatografi (HPLC), för att exakt kvantifiera metanolhalten i provet.

Vattenhalt: Genom användning av tekniker som Karl Fischer-titrering eller gravimetrisk metod kan RISE mäta vattenhalten i provet med hög noggrannhet.

Ammoniumhalt och Total kvävehalt: För att bestämma ammoniumhalten och totala kvävehalten i provet kan RISE använda metoder som fällningsreaktioner, titrering eller analys med hjälp av instrument såsom kvävgasanalysatorer.

TRS (Total Reduced Sulfur): För att kvantifiera TRS, vilket inkluderar svavelväte, metylmerkaptan, dimetylsulfid och dimetyldisulfid, kan RISE använda olika tekniker såsom gasvätskekromatografi kopplad med svavelkänslig detektering för att identifiera och kvantifiera de olika komponenterna.

Totalt svavel: RISE kan använda tekniker som induktivt kopplad plasma-masspektrometri (ICP-MS) eller gravimetrisk analys för att bestämma den totala mängden svavel i provet.

Monoterpener och Total halt monoterpenoider: För att identifiera och kvantifiera olika monoterpener som α-pinen, β-pinen, 3-caren och limonen kan RISE använda GC kopplad med en masspektrometer (GC-MS), där varje förening kan separeras och identifieras baserat på dess unika masspektra.

Total halt sesquiterpener och Total halt diterpenoider: Liknande monoterpener kan även sesquiterpener och diterpenoider analyseras med GC-MS för att kvantifiera deras totala halt i provet.

GC-MS: Screening övriga organiska föreningar: Genom att använda GC-MS kan RISE även utföra en screening för att identifiera och kvantifiera andra organiska föreningar som kan finnas i provet, vilket ger en omfattande bild av dess kemiska sammansättning.

Genom att kombinera olika avancerade analytiska tekniker och instrument kan RISE tillhandahålla en detaljerad och omfattande karaktärisering av metanol och dess biprodukter från svartlut i massabruk, vilket är avgörande för att bedöma deras kvalitet och potentiella användningsområden. Denna information kan sedan användas av företag för att fatta informerade beslut om hur man bäst kan utnyttja och förädla dessa biprodukter för olika ändamål.

Trots lukten så analyserar och karaktäriserar vi er Metanol/Orent kondensat!

 • Metanol
 • Vattenhalt
 • Ammonium
 • Total kväve
 • TRS (svavelväte, metylmerkaptan, dimetylsulfid, dimetyldisulfid)
 • Total svavel
 • Monoterpener (α-pinen, β-pinen, 3-caren, limonen)
 • Total monoterpenoider
 • Total sesquiterpener
 • Total diterpenoider
 • GC-MS: Screening övriga organiska föreningar

Kontakt Christina Wedin