Kolofonium

Kolofonium

Kolofonium, även känt som rosin, är en samling hartssyror som naturligt förekommer i extraktivämnen från tall, gran och lärkträd. Eftersom tallolja är en vanlig biprodukt från kokningsprocessen av trä, hamnar kolofonium i stor utsträckning i talloljan. Allergiska reaktioner mot kolofonium är vanliga hos vissa människor.

Syfte

Små mängder kan följa med massan och hamna i olika produkter och ger i regel inga problem. I en dansk undersökning av 2 000 patienter med eksem hade dock 3,7 % allergi på grund av hudkontakt med kolofonium. Störst risk att drabbas av kolofoniumallergi är vid långvarig hudkontakt med klistrande material som plåster, bandage, kosmetik, bindor mm. För den som drabbas av kontaktallergi orsakad av kolofonium finns risken att den består resten av livet. 

På vissa marknader finns det gränsvärden för innehållet av kolofonium i olika produkter, särskilt inom hygien- och kosmetikaindustrin. På grund av dessa regleringar har vi på senare tid fått ett ökat antal uppdrag och förfrågningar angående analys av kolofoniumhalten i massa som är avsedd att användas i hygienprodukter. Detta indikerar det ökande behovet av noggrann analys och övervakning av kolofoniumnivåerna för att säkerställa att produkterna uppfyller säkerhetsstandarder och regleringar.

Vi har kompetens och resurser för att identifiera och mäta halten av kolofonium i olika produkter. Genom noggranna analyser och mätningar kan vi säkerställa att produkterna uppfyller gällande säkerhetsstandarder och regleringar, samtidigt som vi minimerar risken för allergiska reaktioner hos kunder och användare.

Våra analyser och mätningar utförs med hög precision och tillförlitlighet, vilket ger våra kunder den information de behöver för att fatta informerade beslut om sina produkter och produktionsprocesser. Genom att kunna kvantifiera och övervaka halten av kolofonium kan företag säkerställa att deras produkter är säkra och följer de gällande bestämmelserna, vilket är avgörande för att bygga och upprätthålla förtroendet hos kunder och intressenter.

Vi har utvecklat och validerat metoder för att analysera kolofoniumhalten i massa med hjälp av avancerad gaskromatografi. Genom denna teknik kan vi noggrant kvantifiera närvaron av hartssyror, vilka är de huvudsakliga beståndsdelarna i kolofonium. Specifikt används ofta tre av dessa hartssyror - abietinsyra, dehydroabietinsyra och 7-oxodehydroabietinsyra - som markörer för kolofoniumnivåerna. För att kunna utföra dessa analyser krävs vanligtvis en provmängd på minst 20 gram massa.

Exempel på produkter där kolofonium kan förekomma inkluderar kosmetika, plåster, tejp, färg, tvål, rostskyddsmedel, skärvätskor och andra kemiska produkter. Kolofonium kan vara närvarande i olika former, såsom naturharts, talloljeharts, tallharts, hartsolja, rosin, rosinolja, kolofoniumgummi och kolofoniumtallolja. Det är viktigt att notera dessa olika synonymer eftersom de kan förekomma i produkters ingredienslistor eller specifikationer. Genom att vara medveten om dessa termer kan vi säkerställa att vi identifierar och mäter kolofoniumhalten korrekt i de produkter vi analyserar.

Metoder, instrument och kompetens

Vi använder metoder för att analysera halten av kolofonium i massa genom att använda gaskromatografi för att analysera hartssyror. Ibland använder vi tre specifika hartssyror - abietinsyra, dehydroabietinsyra och 7-oxodehydroabietinsyra - som markörer för kolofonium. För att kunna genomföra denna analys krävs det åtminstone 20 gram massa.

RISE använder gaskromatografi (GC) som en nyckelteknik inom forskning och utveckling. GC är en avancerad analysmetod som separerar och kvantifierar olika kemikalier i provblandningar. Det möjliggör identifiering av föroreningar, kvantifiering av ämnen och karaktärisering av komplexa blandningar.

GC används inom olika områden som livsmedelsindustrin för smaksanalys, läkemedelsindustrin för kvalitetskontroll, miljövetenskap för övervakning av luft och vattenföroreningar samt materialvetenskap för analys av materialkomposition.

Expertis:

Utöver vår expertis inom analysmetoder har också en välutvecklad kompetens när det gäller att hantera och förbereda prover, särskilt industriella vätskor och material. Detta säkerställer att våra analyser genomförs med hög precision och tillförlitlighet, vilket ger våra kunder förtroende för de erhållna resultaten.

Kontakt Christina Wedin