Processvätskor

Processvätskor i cellulosaindustrin

Inom processanalysen av olika industrier, inklusive kemisk industri och pappers- och massaindustrin, är det viktigt att noggrant övervaka och analysera olika parametrar i processvätskor för att säkerställa att produktionsprocessen är effektiv, säker och miljömässigt hållbar. Nedan beskrivs några av de parametrar som kan analyseras i processvätskor och deras relevans inom olika industriella tillämpningar:

1. Alkoholer: Analyseras för att övervaka och kontrollera alkoholhaltiga lösningsmedel som används i olika kemiska processer, inklusive extraktions- och reaktionsprocesser.

2. Antrakinon: En förening som kan användas som en kemisk mellanprodukt eller för kemisk analys. Analysen av antrakinon kan ge information om dess närvaro och koncentration i processvätskor.

3. COD (Chemical Oxygen Demand): Mäter mängden syre som krävs för att oxidera organiska och oorganiska föreningar i en lösning. COD-analys är en viktig indikator på organisk förorening i processvätskor och avloppsvatten.

4. DMS (Dimetylsulfid), DMDS (Dimetyldisulfid) mm: Analyseras för att övervaka halterna av svavelföreningar i processvätskor, vilket är viktigt för att kontrollera luktnivåer och toxicitet.

5. Extraktivämnen: Analyseras för att kvantifiera närvaron och koncentrationen av olika organiska föreningar som extraheras från råmaterial i processen, såsom extraktiva ämnen i trämassa eller växter.

6. Fosfat och fosfor, totalhalt: Analys av fosfat och totalt fosfor används för att övervaka och kontrollera närvaron av fosforföreningar i processvätskor, vilket är viktigt för att minska näringsämnesutsläpp och kontrollera vattenkvaliteten.

7. Furfural, HMF (Hydroxymetyl-5-furfural), levulinsyra: Analyseras för att övervaka och kontrollera närvaron av olika kemikalier som kan bildas som biprodukter eller mellanprodukter i kemiska processer.

8. Karboxylsyror: Analyseras för att övervaka och kontrollera halterna av karboxylsyrakomponenter i processvätskor, vilket kan påverka pH-värdet och kemiska reaktioner.

9. Katjonbehov: Analys av katjonbehovet används för att bestämma mängden positivt laddade joner som behövs för att neutralisera negativa laddningar i processvätskor, vilket är viktigt för att balansera pH och kemiska reaktioner.

10. Kisel, totalhalt: Analys av kiselhalt används för att övervaka och kontrollera närvaron av kiselföreningar i processvätskor, vilket kan vara viktigt för att förhindra avlagringar och föroreningar i processutrustning.

11. Metaller: Analys av metaller, såsom kalcium, magnesium, mangan, aluminium, järn och andra, är viktigt för att övervaka och kontrollera närvaron av metaller i processvätskor, vilket kan påverka produktkvalitet och processprestanda.

12. pH: Analys av pH-värdet är viktigt för att övervaka och kontrollera surhets- eller alkalinitetsnivåerna i processvätskor, vilket kan påverka kemiska reaktioner och produktkvalitet.

13. Sulfat, sulfit, tiosulfat: Analys av sulfat-, sulfit- och tiosulfathalter används för att övervaka och kontrollera närvaron av svavelföreningar i processvätskor, vilket kan vara viktigt för att förhindra korrosion och skador på utrustning.

14. Suspenderat material: Analys av suspendert material används för att mäta och kvantifiera mängden partiklar eller fasta ämnen som är närvarande i processvätskor, vilket kan påverka processens effektivitet och produktkvalitet.

15. Torrt material: Analys av torrt material används för att mäta mängden fasta ämnen som är närvarande.

Kontakta Christina Wedin