Analyser

Temperatur and viskositet

I massabruksprocessen finns det ett tydligt samband mellan temperatur och viskositet. Viskositeten, som är ett mått på en vätskas tröghet mot flöde, påverkas av temperaturen på följande sätt:

Ökad temperatur leder oftast till minskad viskositet: Generellt sett tenderar viskositeten att minska när temperaturen ökar. När temperaturen stiger, ökar molekylernas rörelseenergi, vilket minskar deras sammanhållning och ökar deras rörlighet. Detta resulterar i en minskning av den inre friktionen och därmed minskad viskositet.

Minskad temperatur leder till ökad viskositet: Tvärtom, när temperaturen minskar, minskar molekylernas rörelseenergi, vilket resulterar i ökad sammanhållning och minskad rörlighet. Detta leder till en ökning av den inre friktionen och därmed ökad viskositet.

I massabruksprocessen kan detta samband mellan temperatur och viskositet påverka flödeshastigheten och hanteringen av vätskor och suspensioner som används i olika delar av processen. Till exempel kan en ökad temperatur under viskositetskontrollerade processer, såsom i viskospiloter för framställning av fibrer, leda till bättre flytande egenskaper och därigenom en jämnare och mer effektiv process. Å andra sidan kan en minskning av temperaturen i vissa delar av processen, som vid filtrering eller transport av massa, leda till en ökad viskositet, vilket kan påverka flödet och kräva justeringar av processparametrar för att bibehålla effektiviteten.

MoRe kan hjälpa till att få kontroll på dessa parametrar:

Med vår viskositetsmätare som är försedd med ett temperaturkontrollerat bad som lämpar sig för bestämning av samband mellan olika temperaturer och motsvarande viskositetsvärden. För vissa applikationer kan temperaturens inverkan på en lösnings viskositet vara direkt kritisk.

– Vi kan variera temperaturen i badet mellan 10 oC och 150 oC genom att använda olika media, säger Madelene Nordquist. Viskositetsmätaren ger mycket säkra samband mellan temperatur och viskositet. Exempel på kunduppdrag kan vara att vi mäter olika smetkomponenters viskositet, vilket ger kunden en uppfattning om viskositeten i den färdiga bestrykningssmeten.

Homogena lösningars viskositet kan bestämmas, men däremot inte fibersuspensioner eftersom de inte är homogena lösningar. Viskositetsmätaren installeras under september och köps från Brookfield.

Kontakt Christina Wedin