Havsvatten och brackvatten

Analyspaket för havsvatten och brackvatten

 Dessa är analyser av olika parametrar i havsvatten för att bedöma dess kvalitet och miljöstatus:

1. **Aluminium, Al SS 028210, utg 1**: Analyserar koncentrationen av aluminium i havsvattnet. Aluminium kan komma från naturliga källor eller från mänsklig aktivitet och kan påverka vattenkvaliteten och ekosystemen.

2. **Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005**: Mäter koncentrationen av ammoniumkväve i havsvattnet. Ammonium är en viktig näringskälla för växter och mikroorganismer, men höga halter kan indikera övergödning och försämrad vattenkvalitet.

3. Färg SS-EN ISO 7887:2012, del C, mod och Färg SS-EN ISO 7887:2012, del D: Analyserar färgen på havsvattnet. Färgen kan vara ett tecken på närvaron av organiska föreningar eller föroreningar från mänsklig aktivitet.

4. Fosfat som fosfor SS-EN ISO 6878:2005, mod och Fosfor, totalt SS-EN ISO 6878:2005: Mäter koncentrationen av fosfat och totalfosfor i havsvattnet. Fosfor är en viktig näringsämne för växt- och algväxt, men överdrivna nivåer kan orsaka övergödning och algblomning.

5. Kemisk syreförbrukning, CODCr Hach Lange LCK 814: Mäter mängden syre som förbrukas vid kemiska reaktioner i vattnet. Det ger en indikation på mängden organiska föroreningar och den biologiska syreförbrukningen i havsvattnet.

6. Konduktivitet SS-EN 27888, utg 1: Mäter den elektriska ledningsförmågan i havsvattnet, vilket kan ge information om dess salthalt och kemiska sammansättning.

7. Kväve, totalt SS-EN ISO 11905-1:1998: Mäter totala kvävehalten i havsvattnet, vilket inkluderar olika former av kväveföreningar.

8. Nitrit och nitrat som kväve SS-EN ISO 13395, utg 1: Mäter koncentrationen av nitrit och nitratkväve i havsvattnet. Dessa är viktiga näringsämnen för växter, men höga halter kan indikera föroreningar och övergödning.

9. pH SS-EN ISO 10523:2012: Mäter surhetsgraden i havsvattnet, vilket påverkar växt- och djurliv samt kemiska processer.

10. Syre, löst SS-EN 25813, utg 1: Mäter koncentrationen av löst syre i havsvattnet, vilket är avgörande för marint liv och ekosystemens hälsa.

11. Totalt organiskt kol, TOC Hach Lange LCK 385 och Totalt organiskt kol, TOC Hach Lange LCK 386: Mäter koncentrationen av organiskt kol i havsvattnet, vilket ger en indikation på mängden organiska föreningar och föroreningar.

Genom att analysera dessa parametrar kan forskare och miljömyndigheter övervaka och bedöma havsvattnets kvalitet, identifiera föroreningar och övervaka förändringar över tid för att bevara och skydda havsmiljön.

 

Kontakt Christina Wedin