Avloppsvatten och lakvatten

Analyspaket för avloppsvatten och lakvatten

 

 • Aluminium, Al SS 028210, utg 1
 • Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005
 • Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 SS-EN 1899-1, utg 1/SS-EN ISO 5814:2012
 • Färg SS-EN ISO 7887:2012, del D
 • Fosfat som fosfor SS-EN ISO 6878:2005, mod
 • Fosfor, totalt SS-EN ISO 6878:2005
 • Glödgningsrest SS 028113, utg 1
 • Järn, Fe SS 028129, utg 1
 • Kemisk syreförbrukning, CODCr Hach Lange LCK 814
 • Kemisk syreförbrukning, CODMn SS 028118, utg 1
 • Konduktivitet SS-EN 27888, utg 1
 • Kväve, totalt SS-EN ISO 11905-1:1998
 • pH SS-EN ISO 10523:2012
 • Suspenderade ämnen SS-EN 872:2005
 • Suspenderande ämnen, glödgningsrest SS 028112, utg 3, mod.
 • Torrsubstans SS 028113, utg 1
 • Totalt organiskt kol, TOC Hach Lange LCK 385
 • Totalt organiskt kol, TOC

Analyserna ovan är ackrediterade analyser, nr 10217.

Kontakt: Christina Wedin, 070-5449399, E-post