Avloppsvatten och lakvatten

Analyspaket för avloppsvatten och lakvatten

Avloppsvatten är vatten som har använts i olika syften inom en bostad, industri eller samhälle och som sedan avleds genom avloppssystemet för att transporteras till reningsverk eller andra anläggningar för behandling eller avledning. Det kan innehålla en mängd olika föroreningar, inklusive organiska ämnen, kemikalier, näringsämnen, partiklar och mikroorganismer. Avloppsvatten kan uppstå från hushåll, industrier, kommersiella verksamheter, jordbruk och andra källor.

Lakvatten är vatten som har passerat genom ett material och dragit åt sig lösta eller suspenderade ämnen från detta material. Lakvatten kan bildas från olika källor, inklusive deponier för avfall, gruvavfall, avloppsvatten som infiltrerar i marken, eller dränering av förorenade områden. När lakvatten passerar genom materialet kan det lösa upp eller bära med sig olika föroreningar, såsom tungmetaller, organiska föreningar eller näringsämnen.

Båda typerna av vatten, avloppsvatten och lakvatten, kan innehålla potentiellt skadliga ämnen och utgöra en miljöbelastning om de inte hanteras på ett korrekt sätt. Därför är det viktigt att samla in, behandla och avleda dessa vattenströmmar på ett sätt som minimerar deras negativa påverkan på miljön och människors hälsa. Det finns olika metoder för att behandla och återanvända avloppsvatten samt för att hantera och minska effekterna av lakvatten på miljön.

Vi kan analysera avloppsvatten och lakvatten:

1. Aluminium, Al SS 028210, utg 1: En analysmetod för att kvantifiera mängden aluminium i avloppsvatten enligt en specifik standard (SS 028210, utgåva 1).

2. Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005: En metod enligt standarden SS-EN ISO 11732:2005 för att mäta ammoniumhalt i avloppsvatten, uttryckt som kväve.

3. Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 SS-EN 1899-1, utg 1/SS-EN ISO 5814:2012**: En analysmetod för att mäta den biokemiska syreförbrukningen under en period på 7 dagar enligt standarden SS-EN 1899-1 eller SS-EN ISO 5814:2012.

4. Färg SS-EN ISO 7887:2012, del D: En metod enligt del D av standarden SS-EN ISO 7887:2012 för att kvantifiera färghalten i avloppsvatten.

5. Fosfat som fosfor SS-EN ISO 6878:2005, mod: En analys för att bestämma fosfatkoncentrationen i avloppsvatten enligt modifierad standard SS-EN ISO 6878:2005.

6. Fosfor, totalt SS-EN ISO 6878:2005: En metod enligt standarden SS-EN ISO 6878:2005 för att mäta totalfosforhalten i avloppsvatten.

7. Glödgningsrest SS 028113, utg 1: En analys för att bestämma mängden glödgningsrester i avloppsvatten enligt standarden SS 028113, utgåva 1.

8. Järn, Fe SS 028129, utg 1: En metod för att kvantifiera mängden järn i avloppsvatten enligt standarden SS 028129, utgåva 1.

9. Kemisk syreförbrukning, CODCr Hach Lange LCK 814: En analys för att mäta den kemiska syreförbrukningen i avloppsvatten med användning av Hach Langes analyskit LCK 814.

10. Kemisk syreförbrukning, CODMn SS 028118, utg 1: En metod för att mäta den kemiska syreförbrukningen i avloppsvatten enligt standarden SS 028118, utgåva 1, med användning av mangandioxid (CODMn).

11. Konduktivitet SS-EN 27888, utg 1: En analys för att mäta ledningsförmågan hos avloppsvatten enligt standarden SS-EN 27888, utgåva 1.

12. Kväve, totalt SS-EN ISO 11905-1:1998: En metod enligt standarden SS-EN ISO 11905-1:1998 för att mäta totalhalten av kväve i avloppsvatten.

13. pH SS-EN ISO 10523:2012: En analys för att mäta pH-värdet i avloppsvatten enligt standarden SS-EN ISO 10523:2012.

14. Suspenderade ämnen SS-EN 872:2005: En metod för att mäta halten av suspenderade ämnen i avloppsvatten enligt standarden SS-EN 872:2005.

15. Suspenderande ämnen, glödgningsrest SS 028112, utg 3, mod: En analys för att bestämma mängden suspenderade ämnen i avloppsvatten med användning av glödgningsrester enligt modifierad standard SS 028112, utgåva 3.

16. Torrsubstans SS 028113, utg 1: En analys för att bestämma mängden torrsubstans i avloppsvatten enligt standarden SS 028113, utgåva 1.

17. Totalt organiskt kol, TOC Hach Lange LCK 385: En analys för att mäta halten av totalt organiskt kol i avloppsvatten med användning av Hach Langes analyskit LCK 385.

18. Totalt organiskt kol, TOC: En metod för att mäta halten av totalt organiskt kol i avloppsvatten.

Analyserna ovan är ackrediterade analyser, nr 10217.

Kontakt