Analyspaket

Analyspaket för dissolvingmassa

Analyspaket för massa - Detta paket är en lista på vanliga massaanalyser. 

 • α-, β- och γ-cellulosa – En mycket använd mätning av fördelningen av polymerisationsgraden (DP) hos massan. Hög värden av α-cellulosa ses som gynnsamt.
 • Acetonextrakt – Låg halt av extraherat material med aceton är gynnsamt. men konstanta nivåer kan vara mer att föredra för att säkerställa en stabil process. Många ytaktiva additiv kommer att visa sig här.
 • Kolhydrater – Karaktärisering av sockret som massan består av, vilket ger information om tex hemicellulosainnehåll. 
 • Askhalt – Mäter andelen oorganiskt material i massan.
 • Metaller (Ca, Mg, Mn, Fe, Cu mfl) – Mäter metallinnehåll i massan. Speciellt  de metaller som kan ha effekt på processbarheten.
 • SiO2 innehåll – Mäts ofta på massa för att säkerställa att nivåerna är under en bestämd tröskel. För mycket kiseldioxid kan förstöra spinningprocessen.
 • Lignin innehåll (Klason och syrelöslighet) – Mäter ligninhalten i massan.
 • R10
 • R18
 • Koppartal
 • Molekylviktsfördelning

För mer information kontakt