Slam/sediment

Analyspaket för slam/sediment

 Slam och sediment är två relaterade termer som används för att beskriva fasta material som avlagras i vattenmiljöer.

1. Slam: Slam är en blandning av organiska och oorganiska material som avlagras på botten av vattendrag, sjöar, dammar eller andra vattenkroppar. Det består vanligtvis av nedbrutna växtrester, avfall från djur och mikroorganismer samt mineraler och sediment som transporterats med vattnet. Slam bildas naturligt som ett resultat av nedbrytningsprocesser och avlagring av partiklar från vattenströmmar.

2. Sediment: Sediment är den generella termen för fasta partiklar som avlagras från vatten, luft eller is. Sediment kan vara av organiskt eller oorganiskt ursprung och kan variera i storlek från mycket fina partiklar som lera till större fragment som grus och stenar. Sediment avlagras på botten av vattendrag och vattenkroppar och kan ackumuleras över tiden för att bilda sedimentära lager eller avlagringar.

Både slam och sediment spelar viktiga roller i ekosystemen och vattenmiljöerna. De kan fungera som näringsrika substrat för växt- och djurliv och som livsmiljöer för vissa organismer. Å andra sidan kan överdriven ansamling av slam och sediment leda till förorening av vattenmiljöer och minska vattenkvaliteten genom att minska syrehalten och blockera vattendrag. Därför är hantering och övervakning av slam och sediment viktiga för att upprätthålla hälsosamma vattenekosystem och skydda vattenresurserna.

Vi kan analysera

  • Glödningsrest SS 028113, utg 1
  • Torrsubstans SS 028113, utg 1

 

Kontakt Christina Wedin