Sötvatten

Analyspaket för sötvatten

Sötvatten är en typ av vatten som finns i sjöar, floder, grundvatten, isar och glaciärer. Det är en vattenkälla som innehåller mycket låga koncentrationer av lösta salter, vanligtvis mindre än 1 gram per liter. Sötvatten utgör en viktig del av jordens vattenresurser och är avgörande för många ekosystem och mänskliga samhällen.

Sötvatten bildas genom processer som avdunstning, nederbörd och avrinning från landytan till vattendrag och grundvattensystem. Det är en kritisk resurs för människors dricksvattenförsörjning, jordbruk, industri, energiproduktion och ekologiska system.

Sötvatten är också hem för en mångfald av organismer, inklusive fiskar, växter, insekter och mikroorganismer, som är beroende av dess tillgänglighet och kvalitet för sin överlevnad. Sötvattensystemen är också viktiga för att bevara biologisk mångfald och ekologiska funktioner.

Det är viktigt att bevara och skydda sötvattensresurserna från föroreningar, överuttag och förändringar i landanvändningen för att säkerställa deras långsiktiga hållbarhet och tillgänglighet för framtida generationer. Detta kräver effektiv förvaltning av vattenresurser, bevarande av vattenkvaliteten och åtgärder för att mildra effekterna av klimatförändringar på sötvattenekosystemen.

Vi kan analysera sötvatten:

 • Kalcium, Ca SS 028161, utg 2
 • Magnesium, Mg SS 028161, utg 2
 • Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1
 • Aluminium, Al SS 028210, utg 1
 • Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005
 • Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn, BOD7 SS-EN 1899-1, utg 1/SS-EN ISO 5814:2012
 • Färg SS-EN ISO 7887:2012, del C, mod
 • Färg SS-EN ISO 7887:2012, del D
 • Fosfat som fosfor SS-EN ISO 6878:2005, mod
 • Fosfor, totalt SS-EN ISO 6878:2005
 • Järn, Fe SS 028129, utg 1
 • Kemisk syreförbrukning, CODCr Hach Lange LCK 814
 • Kemisk syreförbrukning, CODMn SS 028118, utg 1
 • Konduktivitet SS-EN 27888, utg 1
 • Kväve, totalt SS-EN ISO 11905-1:1998
 • Nitrit och nitrat som kväve SS-EN ISO 13395, utg 1
 • pH SS-EN ISO 10523:2012
 • Syre, löst SS-EN 25813, utg 1
 • Totalt organiskt kol, TOC Hach Lange LCK 385
 • Totalt organiskt kol, TOC Hach Lange LCK 386
 • Turbiditet SS-EN ISO 7027, utg 1

 

Kontakt Christina Wedin