Eurocon och MoRe

Samarbete mellan Eurocon och MoRe vid projektering av system för TRS-gaser

MoRe Research har utvecklat metoder att mäta flöden och att analysera svavelinnehållet (TRS) i massafabrikernas svaggaser. Konceptet bygger på att en portabel gaskromatograf ställs upp på siten så att svaggaserna från olika provpunkter snabbt kan analyseras.

Enligt EU-direktiv 2010/75/EU måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda senast den 30 september 2018 och alla bruk måste redovisa hur kraven följs eller hur de planerar att följa dem.

Behovet av att på ett kostnadseffektivt sätt kunna samla upp och destruera s.k. svaggaser har ökat då EU skärpt kraven på industrin att använda bästa tillgängliga teknik för att minska svavelutsläppen till luft. Skogsindustrin ligger redan tidigare långt framme i arbetet att minska svavelutsläppen men i och med de skärpta kraven kommer även de s.k. svaggaserna i fokus.

Det som normalt kallar svaggaser innehåller en blandning av olika svavelhaltiga ämnen såsom svavelväte, metylmerkaptan, DMS och DMDS. Sättet för massabruken att lösa problematiken med svaggaser är att dra ihop de olika utsläppen och samla dem till en punkt, exempelvis sodapannan, för förbränning. Men för att kunna dimensionera en anläggning för detta måste storleken på flödena och sammansättningen av dem vara kända. Konceptet bygger på att en portabel gaskromatograf ställs upp på siten så att svaggaserna snabbt kan analyseras från olika provpunkter.

Eftersom det finns en bortre tidsgräns när nya utsläppsvillkor ska gälla för svavel, så ser vi här ett behov som vi löser åt våra kunder. Även om bruken har miljötillstånd som gäller bortom den av EU satta tidsgränsen, kommer svavelvillkoret att omförhandlas och då kan på många håll behovet finnas av att få flödena uppmätta och analyserade samt med design av en teknisk lösning för effektiv uppsamling och svaveldestruering.

Kontakt Eurocon: Lars-Eric Myrman, 070 679 08 07, E-post

Kontakt MoRe: Michael Sjögren,  070 572 87 20, E-post