TRS-karteringar

Karteringar av TRS-gaser

MoRe Research har utvecklat metoder att mäta flöden och att analysera svavelinnehållet (TRS*) i massafabrikernas svaggaser. Konceptet bygger på att en portabel gaskromatograf ställs upp på siten så att svaggaserna från olika provpunkter snabbt kan analyseras.

Det som normalt kallar svaggaser eller TRS-gaser, innehåller en blandning av olika svavelhaltiga ämnen såsom svavelväte, metylmerkaptan, DMS och DMDS. Sättet för massabruken att lösa problematiken med svaggaser är att dra ihop de olika utsläppen och samla dem till en punkt, exempelvis sodapannan, för förbränning. Men för att kunna dimensionera en anläggning för detta måste storleken på flödena och sammansättningen av dem vara kända och karterade.

Enligt EU-direktiv 2010/75/EU måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda senast den 30 september 2018 och alla bruk måste redovisa hur kraven följs eller hur de planerar att följa dem.

Eftersom det finns en bortre tidsgräns när nya utsläppsvillkor ska gälla för svavel, så ser vi här ett behov som vi löser åt våra kunder. Även om bruken har miljötillstånd som gäller bortom den av EU satta tidsgränsen, kommer svavelvillkoret att omförhandlas och då kan på många håll behovet finnas av att få flödena uppmätta och analyserade.

Eurocon samarbetar med MoRe vid projektering av system för uppsamling och destruering av TRS-gaser, enligt EU-direktiv 2010/75/EU om BAT. Mer info.

*) TRS - Total mängd reducerat svavel: Summan av följande reducerade illaluktande svavelföreningar som uppstår under massaproduktionen: svavelväte, metylmerkaptan, dimetylsulfid och dimetyldisulfid, uttryckt som svavel. Utspädda icke-kondenserbara illaluktande gaser: Gaser med TRS-innehåll som inte är starka illaluktande gaser (t.ex. gaser från tankar, tvättfilter, flisfickor, mesafilter eller torkmaskiner).

Vid frågor kontakta Michael Sjögren, 070 572 87 20, E-post