Ved och renseri

Studier av ved och renseri

Ved är en av de mest avgörande faktorerna för att säkerställa en högkvalitativ och effektiv massaproduktion. Kontrollen av det vedmaterial som används i massabruk är av yttersta vikt för att upprätthålla kvaliteten och effektiviteten i produktionsprocessen.

Syfte

På RISE genomförs omfattande undersökningar som omfattar olika typer av vedmaterial för att säkerställa dess lämplighet och egenskaper för massatillverkning. Våra undersökningar sträcker sig över en rad olika områden som är avgörande för att förstå och optimera användningen av ved i massaproduktionen. En viktig aspekt är bedömningen av fibermaterialens ekonomiska värde. Detta innebär att vi analyserar vedens sammansättning, kvalitet och andra faktorer för att bedöma dess värde i förhållande till produktionskostnaderna och de resulterande massaprodukternas kvalitet och lönsamhet.

Utöver det ekonomiska värdet undersöker vi även vedens processbarhet, det vill säga hur väl den kan bearbetas och omvandlas till massa. Detta inkluderar att bedöma vedens flisbarhet, hur lätt den kan mala och bearbetas i massabruket, samt hur den påverkar produktionsprocessens effektivitet och produktkvalitet.

En annan viktig aspekt av våra undersökningar är att bedöma de resulterande massa- och pappersegenskaperna från olika typer av fibermaterial. Detta innebär att vi utvärderar hur väl veden producerar massa med önskade egenskaper såsom styrka, ytvit, densitet och andra kritiska faktorer för slutprodukten. Genom att noggrant analysera dessa egenskaper kan vi optimera användningen av ved i massaproduktionen för att uppnå önskade resultat och säkerställa en högkvalitativ slutprodukt.

I vår stupmatade flishugg har vi förmågan att producera väldefinierad flis av hög kvalitet. Den här typen av flishuggning möjliggör en noggrann kontroll över flisens dimensioner och egenskaper, vilket är avgörande för dess användning i massa- och pappersproduktion. När vi simulerar en fiberlinje eller utför andra laboratorietester, använder vi fabriksflis som har tagits ut under kontrollerade förhållanden för att säkerställa konsistens och tillförlitlighet i våra resultat.

Innan flisen används i laboratoriet genomgår den en omfattande analysprocess för att bestämma dess fysikaliska och kemiska egenskaper. Dessa analyser inkluderar mätningar av flisens storlek, form, fuktinnehåll, densitet och andra relevanta faktorer. Dessutom utförs kemiska analyser för att bedöma flisens sammansättning, inklusive halter av olika ämnen som kan påverka dess egenskaper och användning i massa- och pappersproduktionen.

Genom att använda fabriksflis som genomgått en rigorös analys och kvalitetskontroll kan vi säkerställa att våra laboratorieresultat är tillförlitliga och representativa för verkliga produktionsförhållanden. Detta gör det möjligt för oss att förstå hur olika flisparametrar påverkar processen och produktkvaliteten samt att utveckla och optimera processer för att uppnå önskade resultat.

Vår förmåga att producera och analysera väldefinierad fabriksflis är avgörande för vår forskning och utveckling inom massa- och pappersindustrin. Det hjälper oss att förstå och förbättra produktionsprocesserna och att leverera skräddarsydda lösningar och rådgivning till våra kunder för att uppnå bästa möjliga resultat.

Metod

 • Ved och vedlagring
 • Barkning
 • Flishuggning
 • Flislagring
 • Flissållning
 • Lignin
 • Hemicellulosa
 • Peeling
 • Alkalisk hydrolys
 • Impregnering av flis i realtid
 • Kontinuerlig kokning
 • Batchkokning
 • Farliga illaluktande föroreningar
 • Tvätt
 • Silning
 • Kappatal
 • Viskositet
 • pH
 • ISO-ljushet
 • Vitlut
 • Extraktivämnen

Leverans

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Standardrapport (offert):

RISE erbjuder en komplett rapport där resultaten presenteras på ett överskådligt sätt genom korta, men informativa avsnitt med tydliga diagram och tabeller. Denna rapportstruktur är utformad för att göra det lätt för kunder och intressenter att snabbt få en förståelse för de presenterade resultaten utan att behöva fördjupa sig i omfattande texter.

Djupare rapport (offert):

Om önskemål finns möjlighet till utförligare rapport på offert har RISE kapacitet att skapa en mer detaljerad vetenskaplig rapport baserad på resultaten och bakgrundsinformationen som tillhandahålls av kunden. Denna rapport kan omfatta en djupgående analys av data, utförliga diskussioner om metodik och resultat, samt en noggrann bedömning av relevanta faktorer och sammanhang. Genom att använda den senaste forskningen och expertis inom området kan RISE ge en grundlig förståelse för de observerade resultaten och deras implikationer.

Kontakt

Se film från stock till sållad flis här.

Läs mer om hur renseristudie förbättrar produktionsekonomin